REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1.
Definicje, czyli co jak rozumieć

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Portal – portal internetowy stanowiący własność Organizacji, a więc strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami, dostępna pod adresem domenowym: www.wspieramrodzinewegielka.pl wraz z jej rozwinięciami.
 2. Organizacja – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc  STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I RODZINY WĘGIELEK z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Pawła Kołodzieja 89A, 40 – 749 Katowice, wpisane  do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem: 0000150431, REGON: 278013240, NIP: 6342482258, które jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.    
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Portalu oraz prawa i obowiązki Organizacji oraz Użytkownika.
 4. Użytkownik – osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Portalu, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny na rzecz Organizacji,
 5. Pośrednik usług finansowych – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych tj. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, adres strony internetowej: www.przelewy24.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068
 6. Przelewy24 – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez Pośrednika usług finansowych, za pośrednictwem, którego możliwe jest dokonanie darowizn na rzecz Organizacji.
 7. Regulamin Przelewy24 – regulamin określający zasady dokonywania darowizn przez Użytkowników za pośrednictwem Pośrednika usług finansowych i serwisu Przelewy24, który  znajduje się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 8. Darowizna – przekazanie przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu na rzecz Organizacji środków pieniężnych kosztem swojego majątku tj. darowizna w rozumieniu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Jeśli dojdzie do spełnienia świadczenia przez Użytkownika, darowizna jest ważna, mimo niezachowania formy aktu notarialnego (art. 890 § 1 Kodeks Cywilny).
 9. Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady zbierania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania ochrony danych osobowych Użytkownika – dostępna pod adresem:  40-749 Katowice ul. Pawła Kołodzieja 89a

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu i znajduje zastosowanie do wszystkich usług dostępnych w Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Organizacja udostępnia Użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez umieszczenie go na Portalu w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł go pobrać i zapisać w wersji elektronicznej.
 4. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Organizacji, informowaniu o działalności Organizacji oraz prowadzeniu komunikacji z Użytkownikami („usługi”).


.

§3.
Darowizna, czyli przekazanie środków

 1. Korzystając z dostępnej w Portalu zakładki „Wspieram”, Użytkownicy mogą za pośrednictwem Portalu dokonać Darowizny przeznaczonej na cele statutowe Organizacji.
 2. Darowizny dokonuje się z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych, przy pomocy należącego do niego serwisu Przelewy24.
 3. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Przelewy24 regulowane są przez Regulamin Przelewy 24. Użytkownik przed dokonaniem Darowizny zobowiązany jest zapoznać się z treścią ww. regulaminu.  Dokonanie Darowizny jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.
 4. Organizacja przy dokonywaniu Darowizn nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§4.
Warunki techniczne korzystania z Portalu, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.

 1. Aby móc prawidłowo korzystać z Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące warunki techniczne:
 2. posiadać urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu i przeglądanie stron internetowych,
 3. posiadać dostęp do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 1 Mb/s
 4. korzystać z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
 5. w zakresie zgłoszenia postępowania reklamacyjnego – posiadać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem, którego będzie możliwy kontakt z Użytkownikiem.
 6. Dla wykonania umowy, w szczególności do dokonania Darowizny na rzecz Organizacji może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych – Przelewy24.

§5.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem i Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
 2. Organizacja świadczy usługi opisane w § 2 ust. 4 Regulaminu na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

§6.
Ostrzeżenie

 1. Organizacja przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu Portale. Organizacja będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich uwag i podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.
 2. Niedozwolone jest korzystanie z serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa, przepisami niniejszego Regulaminu lub w sposób naruszający prawa innych osób, w tym użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem Portalu treści o charakterze:
  1. bezprawnym, a w szczególności naruszającym dobra osobiste osób trzecich, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd,
  2. mogącym wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych oraz urządzeń końcowych.
 3. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności:
  1.  za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Portalu i oferowanych za jego pośrednictwem usług,
  2.  za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Organizacji.
 4. Organizacja zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w
  przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień opisanych w ust. 2 powyżej.  

§7.
Ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś

Zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników są uregulowane w Polityce Prywatności.

§8.
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania Portalu oraz poszczególnych usług świadczonych przez Organizację za pośrednictwem portalu:
 2. na piśmie – na adres siedziby Organizacji,
 3. za pośrednictwem adresu poczty  elektronicznej: wspieram@wegielek.edu.pl
 4. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot tj. opisać czego reklamacja dotyczy, wskazać okoliczności uzasadniające reklamację, a także wskazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny).
 5. Organizacja nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji, odpowiadając na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji przez Użytkownika, a jeśli nie zostanie wskazany, na adres z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§9.
Zmiany Regulaminie

 1. Organizacja ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie.
 2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub usług po wprowadzeniu zmian
  Regulaminu oznacza ich akceptację.

§10
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Portalu przysługują Organizacji lub innym osobom, które wyraziły zgodę na ich rozpowszechnianie przez Organizację w Portalu.
 2. Żaden fragment publikacji prezentowanej na Portalu (m.in. tekst, logotypy, grafiki, obrazy, pliki z danymi, prezentacje oraz wszelkie inne dane) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Organizacji.

§11.
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony: www.wspieramrodzinewegielka.pl/regulamin-darowizn.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2021r.
 3. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Organizacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §8 ust. 1 Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem dokumenty te powinny być interpretowane.
Przewiń do góry